Házirend

A Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje

Bevezető

A Házirend a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény (Nkt.), a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési és oktatási intézmények és a köznevelési intézmények névhasználatáról, valamint az iskola Szervezeti és Működési Szabályzata figyelembe vételével készült.

Intézményünkben klasszikus- és népzene tanulmányokat folytató növendékeink számára lehetőséget kívánunk nyújtani az esztétikai érzékenység, a szépre való hajlam, a harmonikus magatartás iránti nyitottság és az igényesség kialakítására. Célunk, hogy diákjaink a művészet segítségével megismerhessék az egyetemes emberi kultúra, a nemzeti hagyományok értékeit.

A házirend a magatartás szabályait rögzíti.

A házirend hatálya az iskolai életre (beleértve az intézménybe érkezéstől, az onnan való távozásig), valamint az intézmény területén kívüli iskolai rendezvényekre terjed ki. A Házirend a Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Művészeti Iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulóra, a szülőre, aki a gyermek törvényes képviselője, a pedagógusra és az intézmény minden alkalmazottjára kiterjed.

A házirend megsértése fegyelmező intézkedést, vagy fegyelmi büntetést von maga után.

 1. Az iskola munkarendje

Intézményünkben az oktatás 13 órakor kezdődik, hétfőtől-péntekig 8.00-20.30-óráig tart nyitva.

A tanulóknak a tanítási órára az óra előtt 10 perccel kell megérkeznie. A korábban érkezők a folyosón várakozhatnak. A foglalkozásoktól való távolmaradás engedélyezését, kiskorú tanuló esetében a szülő vagy gondviselő kérheti. Az iskola a rendezvények, szünetek, ünnepek rendjét az éves munkaterv alapján mindenki számára hozzáférhető helyen (igh.iroda, tanári szoba) tartja, illetve megjelenteti az iskola honlapján.

A szülők az iskolai fogadóórákon (növendékhangversenyek, előjátszások), egyéb esetekben pedig időpont-egyeztetés után kereshetik fel az iskola tanárait. A fogadóórák időpontjait a tájékoztató füzet tartalmazza.

 1. A helyiségek használatának rendje

A szaktantermekben, a folyosókon kötelesek fegyelmezett magatartást tanúsítani, ügyelni azok rendjére, tisztaságára. A szaktantermek felszerelésének használata kizárólag a szaktanteremért felelős tanár engedélyével lehetséges.

A tanulóért érkező felnőtt az épület előtti téren, a porta előtti térben, illetve a szolfézs termek előtti váróban tartózkodhat.

 1. A diákjogok és kötelezettségek szabályai

A tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos szabályok

A tanulói jogviszony az iskolába való jelentkezést követően felvétel vagy átvétel útján keletkezik.

A jelentkezők felvételéről, átvételéről és osztályba sorolásáról –az iskola adottságainak figyelembe vételével- az iskola igazgatója dönt. Az iskola elutasíthatja a jelentkezést, ha a jelölt nem teljesítette a felvételi követelményeket, illetve ha a felvettek száma meghaladja a fenntartó által engedélyezett létszámot. A felvétellel kapcsolatos döntésről tájékoztatót kapnak az iskola honlapjáról, az intézményben kifüggesztett értesítőről. A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanulói jogviszony megszűnéséről a köznevelési tv. 53.§ rendelkezik.

Jogok:

 • Adottságainak, képességeinek megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön.
 • Személyiségét, emberi méltóságát tiszteletben tartsák és védelmet biztosítsanak számára.
 • A tanuló joga, hogy véleményt nyilvánítson minden őt érintő kérdésben, továbbá tájékoztatást kapjon a személyét és a tanulmányait érintő dolgokról.
 • A tanulók tájékoztatása többoldalú módon – szaktanári közlés, ellenőrző füzet, szórólap, internetes közösségi oldal, iskola honlapja, faliújság által történik.
 • A naplóba bekerülő jegyekről, őt érintő bejegyzésekről a szaktárgyi órán, a szaktanártól folyamatosan értesül. Szóbeli, vagy aláírásával ellátott írásbeli kéréseire, felvetéseire, javaslataira érdemi válaszban részesül.

A tanulmányok megkezdése, tantárgyak felvétele

A tanulmányok során –a Nevelési és Pedagógiai Programban és a Helyi Tantervben foglaltak szerint – a főtárgy mellett kötelező tárgyakat kell, és választható tárgyakat is lehet tanulni. A kötelező és választható tárgyakról részletes tájékoztatás kérhető a főtárgy tanároktól és az igazgatótól, igazgatóhelyettestől.

A tanuló választhat az iskola pedagógiai programjában megjelölt szabadon választható foglalkozásai közül.

Hangszer megválasztásával a tanuló élhet a szaktanárválasztás lehetőségével is, amennyiben a szaktanár létszámkeretei erre lehetőséget adnak.

A megkezdett tanulmányokat követően új tantárgy, tanszak felvételét a szülő, a tanuló kérelmére, főtárgy tanár javaslatára az igazgató engedélyezheti. Tanszakváltás a tanév kezdetén, különösen indokolt esetben félévkor lehetséges.

Kiemelkedő tanulmányi munkájáért, szorgalmáért jutalomban részesülhet.

Az évközi jutalmak formái:

 • szaktanári dicséret szóban
 • szaktanári dicséret írásban
 • igazgatói dicséret írásban

Az év végi jutalmak formái:

 • oklevél
 • jutalomkönyv
 • tanévzárón átadott igazgatói dicséret

Kötelezettségek:

 • A tanuló kötelessége, hogy részt vegyen a kötelező és válaszható foglalkozásokon.
 • Rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelelően eleget tegyen a tanulmányi kötelezettségeinek.
 • Az iskola vezetői, tanárai, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa.
 • Ellenőrző könyvét hivatalos iratnak megfelelően kezelje, a tanítási órára magával vigye, a bejegyzéseket írassa alá szüleivel.
 • Ügyeljen teste, ruházata ápoltságára, tisztaságára, a megfelelő öltözködésre, viselkedésre.
 • Az intézményben, illetve az iskola rendezvényein a tanuló számára tilos a dohányzás.
 • A növendék intézményen kívüli fellépését tanárának bejelenteni köteles és csak szaktanári engedéllyel szerepelhet.
 • A tanuló tanítási óráról való távolmaradását a hiányzás első napján a tanuló, vagy a szülő telefonon jelzi az iskolának. A mulasztást 8 napon belül igazolni kell a szaktanárnál.

A mulasztást az intézmény igazoltnak tekinti, ha

 • a tanuló (kiskorú esetén a szülő szóbeli, illetve írásbeli kérelmére) engedélyt kapott a távolmaradására,
  • a tanuló beteg volt és azt orvos igazolja,
  • a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos ok miatt nem tudott kötelességének eleget tenni.

Ha a távolmaradást nem igazolják, a mulasztás igazolatlan.

A tanuló esetleges késése, vagy miatta elmaradt tanóráját a tanár nem köteles pótolni.

Az iskola értesíti a szülőt, ha a kiskorú tanuló igazolatlan mulasztása a 10 órát eléri. Az értesítésben felhívja a figyelmet az igazolatlan mulasztás következményeire, azaz megszűnik a tanuló jogviszonya.

Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a tanítási órák egyharmadát meghaladja, a tanítási év végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi az osztályozóvizsgát. Ha az igazolatlan mulasztások száma meghaladja az igazolt hiányzások számát, a nevelőtestület engedélyével az osztályozóvizsgát tehet, vagy a következő tanévben az osztálya anyagát folytathatja.

Károkozás esetén az igazgató a károkozás körülményeit megvizsgálja, az okozott kár nagyságát felméri.

A kárt okozó kiskorú tanuló szülőjét haladéktalanul tájékoztatja a vizsgálat eredményéről. Egyidejűleg a szülőt felszólítja az okozott kár megtérítésére. Eredménytelen felszólítás esetén az iskola igazgatója pert indíthat a szülő, illetve a tanuló ellen.

Nagyobb összegű pénzt, ékszert, értéktárgyat, mobiltelefont mindenki csak a saját felelősségére hozhat az iskolába. Tanórán a tanuló a mobiltelefont kikapcsolt állapotban köteles tartani.

A házirend megsértése esetén a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott fegyelmező intézkedéseket alkalmazza az intézmény:

 • szóbeli figyelmeztetés
 • írásbeli figyelmeztetés
 • írásbeli intés
 • igazgatói intés

Fegyelmi eljárás lefolytatása után megállapítható büntetések:

 • megrovás
 • szigorú megrovás
 • kedvezmények csökkentése, illetve megvonása
 • eltiltás a tanév folytatásától
 • kizárás az iskolából

Mások testi épségének szándékos veszélyeztetése, a szándékos agresszió esetén el lehet tekinteni a fegyelmi fokozatok betartásától.

IV.          Térítési díjak, illetve tandíj összefüggései, kedvezmények elvei

A fenntartó (Zalaegerszegi Tankerületi Központ) írásos intézkedésben határozza meg a térítési díj és a tandíj összegeket, melyet a tanulmányi eredménytől függően csökkenteni kell. (A díjak mértékéről az érvényes jogszabályok, a „3/2015. (VIII.28.) KLIK elnöki utasítás a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Térítési- és Tandíjszámítási Szabályzata, továbbá a Zalaegerszegi Tankerületi Központ által megküldött díjtáblázat” nyújt részletes tájékoztatást.)

 1. Térítési díj ellenében vehető igénybe:
 2. Heti hat tanórai foglalkozás a főtárgy gyakorlatának és elméletének elsajátításához, évenkénti egy meghallgatás és egy művészi előadás, az intézmény létesítményeinek, felszereléseinek igénybevétele, használata a fenti szolgáltatások körében.
 • Tandíjért igénybe vehető szolgáltatás:
 • A heti hat órát meghaladó tanórai foglakozás, illetve a tanuló heti foglalkozásai összes időtartamának 300 percet meghaladó része

11/1994.(VI.8.) MKM r. 9.§ (5) bek., a huszonkettedik életév elérésétől pedig minden tanórai foglalkozás.

A hatályos költségvetési törvény alapján az intézménybe beírt és a foglalkozásokon részt vevő tanuló csak egy jogcímen veheti igénybe térítési díjjal az oktatást, abban az esetben is, ha más művészeti iskolában vagy ágon is tanul.

Kétszakosság esetén a 2. szakról tandíjfizetési kötelezettség áll fenn a mindenkori díjszabályzat szerint.

11/1994.MKM rendelet 9.§ (5) bek.-ben meghatározottak szerint a tanulónak, kiskorú esetén a szülőnek        írásban nyilatkoznia kell arról, hogy melyik iskolában, tanszakon vesz részt térítési díjfizetési kötelezettség mellett. A nyilatkozatokat 5 évig meg kell őrizni.

A térítési díj megállapításakor az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:

 • a díjtétel megállapítása fél évre érvényes a félévi, illetve az év végi tantárgyi eredménye alapján az igazgató rendeli el.
 • A térítési díj, illetve tandíj befizetésének elmaradás esetén az igazgató a következményekre történő figyelmeztetéssel írásban felhívja a szülő figyelmét. Ha a felszólítás ellenére sem történik meg a térítési díj befizetése, a tanuló törölhető az alapfokú művészeti oktatásban részesülők jegyzékéből (beírási napló).

A 2011.évi CXC. törvény alapján az első alapfokú művészetoktatásban való részvétel minden esetben ingyenes a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló, a testi, érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos továbbá autista tanuló részére.

Hátrányos helyzetű tanuló (1997. évi XXXI. törvény 67.A §(1)-(2) bek.): rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény mellett az alábbi körülmények közül az egyik fennáll:

 • a szülő legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik önkéntes nyilatkozata alapján
 • szülő alacsony foglalkoztatottsága: 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskereső
 • gyermek elégtelen lakókörnyezete.

Halmozottan hátrányos helyzetű tanuló: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében:

 • a fenti körülmények közül legalább kettő fennáll
 • nevelésbe vett gyermek
 • utógondozói ellátásban részesül.

A gyámhatóság (kérelemre) megállapítja a gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének fennállását. Ez kérelmezhető a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság elbírálásával egyidejűleg vagy azt követően is.

A térítési díj-mentességre való jogosultságot igazolni kell a fent említett okirattal. A térítési-díj befizetésével egyidejűleg hatályos igazoló dokumentumot az intézmény vezetőjének szükséges benyújtani.

A tanulót szociális helyzete alapján térítési-, illetve tandíjkedvezmény illeti meg, amennyiben a tanuló törvényes képviselője háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj jogszabályban meghatározott százalékos mértékét.

A díjkedvezmények iránti kérelmet tanévenként kétszer, a kérelem benyújtását követő 30 napon belül a tankerületi igazgató bírálja el. A kérelmet az intézmény vezetőjének kell benyújtani.

 • Óvó, védő intézkedések

A tanuló kötelessége, hogy jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait az iskola alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet, illetve balesetet észlel.

Általános magatartási szabályok

A tanulók az iskola épületében, tantermekben, folyosókon, tanítás előtt, óraközi szünetekben, tanítás után kötelesek fegyelmezett, kulturált viselkedéssel a baleseteket megelőzni.

Az intézmény közösségi tereiben maszk viselése kötelező növendéknek, intézmény minden dolgozójának, külső belépőnek.

A Házirend betartása mindenki számára kötelező az intézményben!

Zalaegerszeg, 2018. január 30.

         Győrffyné Könczöl Tímea
                                                         intézményvezető